ترجمــــه‌ قــــرآن‌ به‌ اسپانيايـــــى

عنوان‌ : قرآن‌ به‌ زبان‌ اسپانيايى‌ (پيام‌ قرآن‌)

ترجمه‌ از زبان‌: عربى‌

نام‌ مترجم‌: محمد اسد

تعداد صفحات‌ : 975

ناشر : مركز اسناد و انتشارات‌ شوراى‌ اسلامى‌

تاريخ‌ و نوبت‌ چاپ‌ : 2001 چاپ‌ نخست‌

مندرجات‌ كتاب‌

        اين‌ نسخه‌ از ترجمه‌ قرآن‌ كه‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ از زبان‌ عربى‌ به‌ اسپانيايى‌ برگردانده‌ شده‌، دربردارنده‌تمامى‌ سوره‌هاى‌ قرآن‌ به‌ انضمام‌ فهرست‌ موضوعى‌ واژه‌هاى‌ آن‌ است‌.

        همچنين‌ به‌ منظور توضيح‌ برخى‌ اصطلاحات‌ قرآنى‌، در پايان‌ كتاب‌ بخشى‌ با عنوان‌ ضميمه‌ افزوده‌شده‌ است‌. عنوان‌ مقالات‌ موجود در بخش‌ ضميمه‌ عبارتند از: نمادگرايى‌ و رمز و كنايه‌ در قرآن‌،مقطعات‌ قرآنى‌، درباره‌ لفظ‌ و مفهوم‌ جن‌ در قرآن‌ و بخشى‌ با عنوان‌ «سفرشبانه‌».

        افزون‌ بر بخش‌ ضميمه‌، بيش‌ از نيمى‌ از حجم‌ كتاب‌ را توضيحات‌، تعابير و تفاسيرى‌ تشكيل‌ مى‌دهدكه‌ مترجم‌ در پى‌نوشت‌ صفحات‌ كتاب‌ درباره‌ آيات‌ آورده‌ است‌ و از آنجا كه‌ نگرش‌ مترجم‌ بيشتر مبناى‌عرفانى‌ دارد، ترجمه‌ آيات‌ و تفاسير مربوطه‌ نيز با شناسه‌هاى‌ عرفانى‌ عرضه‌ شده‌ است‌. مترجم‌ كتاب‌همچنين‌ در برگردان‌ منثور قرآن‌ علاوه‌ بر معرفى‌ سوره‌هاى‌ مكى‌ و مدنى‌ به‌ برخى‌ شؤون‌ نزول‌ آيات‌ نيزاشاره‌ كرده‌ است‌.

        مترجم‌ در مقدمه‌ كتاب‌ به‌ ابعاد مختلف‌ قرآن‌ از نظر موضوعى‌ و محتوايى‌ اشاره‌ كرده‌ و نيز ويژگى‌هاى‌بى‌بديلى‌ از تاريخ‌ دينى‌، اجتماعى‌ و سياسى‌ مندرج‌ در آيات‌ را برمى‌شمرد. وى‌ در بخشى‌ ديگرخاطرنشان‌ مى‌كند كه‌ «هيچ‌ متن‌ مقدس‌ ديگرى‌ چنين‌ تماس‌ بى‌واسطه‌ و مستقيمى‌ با زندگى‌ و شخصيت‌افراد جامعه‌ نداشته‌ و اين‌ تماس‌ بى‌واسطه‌ در نهايت‌ به‌ جريان‌سازى‌ تمدن‌هاى بى‌شمارى‌ مدد رسانده‌است‌.»

        مترجم‌ يكى‌ از هدف‌هاى‌ اساسى‌ خود را در ترجمه‌ اين‌ اثر گرانقدر عمل‌ به‌ پيام‌ خود قرآن‌ معرفى‌مى‌كند و در اين‌ باره‌ ارزش‌هاى‌ معنوى‌ و تاريخى‌ آن‌ را يادآور مى‌شود كه‌: با توجه‌ به‌ فشردگى‌ و غنايى‌ كه‌در قرآن‌ هست‌، مى‌توان‌ گفت‌ هيچ‌ كتابى‌ تا اين‌ اندازه‌ خواننده‌ نداشته‌ است‌؛ بدون‌ اينكه‌ اين‌ نكته‌ نافى‌اعتبار ديگر كتب‌ آسمانى‌ باشد. نيز هيچ‌ كتاب‌ ديگرى‌ نيست‌ كه‌ طى‌ اعصار متمادى‌ چنين‌ پاسخى‌جهانى‌ به‌ اين‌ پرسش‌ داده‌ باشد: چگونه‌ بايد رفتار مى‌كردم‌ براى‌ رسيدن‌ به‌ خير دنيايى‌ و آمرزش‌اخروى‌؟

        هر چند كه‌ مسلمانان‌ تعابير متفاوتى‌ از اين‌ سخنان‌ دارند و بسيارى‌ نيز از روح‌ اصلى‌ اين‌ پيام‌ دورشده‌اند، اما اين‌ سخن‌ هنوز ماندگار است‌ كه‌: قرآن‌ براى‌ كسانى‌ كه‌ به‌ آن‌ ايمان‌ داشته‌ و دارند نازل‌ شد.قرآن‌ ظهور قطعى‌ رحمت‌ خداوندى‌ و دربردارنده‌ حكمت‌ والا و كمال‌ زيبايى‌ براى‌ انسان‌ است‌.

        ترجمه‌ اين‌ اثر نفيس‌ براساس‌ قرآن‌ نسخه‌ حفص‌ ابن‌ سليمان‌ الاسدى‌ و براساس‌ نسخه‌اى‌ كه‌ نشر«سلطنتى‌ مصر» نخستين‌ بار در سال‌ 1337 هجرى‌ در قاهره‌ منتشر كرده‌، انجام‌ شده‌ كه‌ بسيارى‌ ازمحققين‌ عرب‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ دقيق‌ترين‌ اثر در بين‌ آثار منتشره‌ ارزيابى‌ كرده‌اند. در توضيحات‌ آيات‌اشاراتى‌ نيز به‌ «كتاب‌ مقدس‌» وجود دارد كه‌ از نسخه‌ چاپ‌ اورشليم‌ استخراج‌ و درج‌ شده‌ است‌.

        مهم‌ترين‌ منابعى‌ كه‌ در توضيح‌ و تفسير آيات‌ اين‌ كتاب‌ استفاده‌ شده‌اند، عبارتند از:

ـ كتاب‌ السنه‌، اثر ابوداوود سليمان‌ الاشعث‌ (275 هـ )

ـ اساس‌ البلاغه‌، اثر محمد بن‌ عمر زمخشرى‌ (538 هـ )

ـ معالم‌ التنزيل‌، اثر حسين‌ بن‌ مسعود الفراالبقاوى‌ (516 هـ )

ـ انوار التنزيل‌ و اسرار التأويل‌، اثر عبدالله بن‌ عمر البيداوى‌ (685 هـ )

ـ كتاب‌ السنن‌، اثر ابوبكر احمد بن‌ حسين‌ بيهقى‌ (458 هـ )

ـ بدايه‌ المجتهد ونهايت‌ المقتصد، اثر محمد بن‌ احمد ابن‌ رشد (595 هـ )

ـ الجامع‌ الصحيح‌، اثر محمد بن‌ اسماعيل‌ بخارى‌ (256 هـ )

ـ المسند، اثر احمد بن‌ محمد بن‌ حنبل‌ (354 هـ)

ـ وفيات‌ العيان‌، اثر احمد بن‌ ابراهيم‌ بن‌ خلكان‌ (681 هـ )

ـ سيرت‌ النبى‌، اثر عبدالمالك‌ بن‌ هشام‌ (243هـ)

ـ كتاب‌ التقسيم‌ والانواع‌، اثر محمد بن‌ احمد بن‌ حبان‌ (354 هـ)

ـ كتاب‌ المغازى‌، اثر محمد بن‌ عمر الواقدى‌

        لازم‌ به‌ يادآورى‌ است‌ كه‌ تاريخ‌ ترجمه‌ قرآن‌ به‌ زبان‌ اسپانيايى‌ به‌ قرن‌ها پيش‌ باز مى‌گردد، ليكن‌مهم‌ترين‌ ترجمه‌هايى‌ كه‌ طى‌ سال‌هاى‌ اخير از قرآن‌ عرضه‌ شده‌، عبارتند از:

  عنوان‌ : قرآن‌ (به‌ زبان‌ اسپانيايى‌)

ترجمه‌ از زبان‌ : عربى‌

نام‌ مترجم‌: خوان‌ ب‌. برگوا

تعداد صفحات‌ : 868

ناشر : آثار كلاسيك‌ برگوا ـ Clasicos Bergua از مجموعه‌ كتاب‌هاى‌ «گنج‌ ادبى‌)

تاريخ‌ و محل‌ چاپ‌ : 1978 مادريد

  عنوان‌ : بخش‌هايى‌ از قرآن‌ (به‌ زبان‌ اسپانيايى‌)

ترجمه‌ از زبان‌ : عربى‌

نام‌ مترجم‌ : گروه‌ مترجمين‌

تعداد صفحات‌ : 494 صفحه‌

ناشر : كتاب‌هاى‌ ويزيون‌ Vision

تاريخ‌ و محل‌ چاپ‌ : بارسلون‌ 1979

  عنوان‌ : قرآن‌ (به‌ زبان‌ اسپانيايى‌)

ترجمه‌ از زبان‌ : عربى‌

نام‌ مترجم‌ : عبدالغانى‌

تعداد صفحات‌ : 577 صفحه‌

ناشر : كتبيبه‌ Kutubia

تاريخ‌ و محل‌ چاپ‌ : گرانادا 1994

  عنوان‌ : قرآن‌ (به‌ زبان‌ اسپانيايى‌)

ترجمه‌ از زبان‌ : عربى‌

نام‌ مترجم‌ : خواكين‌ گارسيا براوو

تعداد صفحات‌ : 471 صفحه

ناشر : لوييس‌ تاسو Luis Tasso

تاريخ‌ و محل‌ چاپ‌ : اول‌: بارسلون‌ 1986، دوم‌: بارسلون‌ 1998

  عنوان‌ : قرآن‌ (به‌ زبان‌ اسپانيايى‌)

ترجمه‌ از زبان‌ : عربى‌

نام‌ مترجم‌ : خوان‌ برنت‌

تعداد صفحات‌ : 511 صفحه‌

ناشر : اپتيما Optima

تاريخ‌ و محل‌ چاپ‌ : بارسلون‌ 1999

  عنوان‌ : قرآن‌ (اسپانيايى‌ ـ عربى‌)

ترجمه‌ از زبان‌ : عربى‌

نام‌ مترجم‌ : خوليو كورتس‌

تعداد صفحات‌ : 827 + 26

ناشر : هردر Herder

تاريخ‌ و محل‌ چاپ‌ : اول‌: مادريد 1984، دوم‌: نيويورك‌ 1992، سوم‌: بارسلون‌ 1999 از روى‌ متن‌ عربى‌چاپ‌ رسمى‌ سال‌ 1923 به‌ حمايت‌ شاه‌ فواد اول‌ (مصر).

اين‌ نسخه‌ از ترجمه‌ قرآن‌ طى‌ چند سال‌ اخير بدون‌ تاريخ‌ در ايران‌ (قم‌) از سوى‌ «مركز نشر فرهنگ‌اسلامى‌ در عالم‌» منتشر شده‌ است‌.

  عنوان‌ : قرآن‌ (به‌ زبان‌ اسپانيايى‌)

ترجمه‌ از زبان‌ : عربى‌

نام‌ مترجم‌ : ندارد

تعداد صفحات‌ : 561 صفحه‌

ناشر : ابليسكو Obelisco

تاريخ‌ و محل‌ چاپ‌ : بارسلون‌ 1997