next page

index page

back page

كتابشناسى موضوعى تعليم و تربيت اسلامى فارسى عربى

بهروز رفيعى

كتابشناسى تعليم و تربيت اسلامى، در اصل داراى دوبخش موضوعى و توصيفى بوده است كه براى مديريت‏مطالعات اسلامى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى‏تهيه شده بود. آنچه در اينجا به نظر خوانندگان فصلنامه‏حوزه و دانشگاه مى‏رسد بخش موضوعى اين كتابشناسى‏است كه به زبانهاى فارسى و عربى آمده است. در اين‏مجموعه، آنچه‏هست‏به‏قدر طاقت است و ادعاى جستجوى تمام موارد نيست. از ذكر مقاله‏ها، پايان‏نامه‏ها،رشته‏هاى تحصيلى، توصيفهاى آمارى و تحقيقات دردست انجام صرف نظر شده است. در ليست كردن كتابها،در بند تعريف يونسكو از كتاب نبوده‏ام و نوشته‏هاى كمتراز چهل و نه صفحه را نيز آورده‏ام. اگر در تنظيم اين‏كتابنامه اجر و ثوابى خداوند منان منظور دارد با فروتنى‏بسيار آن را به روان استاد احمد آرام تقديم مى‏كنم.

ء ب. فارسى

1- 1. آثار الحجة يا تاريخ و دائرة المعارف حوزه علميه‏قم. محمد شريف رازى. 3ج. ج‏1. چ‏3: قم،دارالكتاب، بى‏تا، 235ص. تصوير.
1 - 2. آثار الحجة يا تاريخ و دائرة المعارف حوزه علميه‏قم. محمد شريف رازى. 3ج. ج‏2. چ‏3: قم،دارالكتاب، بى‏تا، 399ص. تصوير.
1 - 3. آثار الحجة يا تاريخ و دائرة المعارف حوزه علميه‏قم. محمد شريف رازى. 3ج. ج‏3. چ‏3: قم،دارالكتاب، بى‏تا، ى + 108ص. تصوير.
2.آداب تعليم و تعلم در اسلام (تحريرى جديد ازترجمه گزارش‏گونه كتاب «منية المريد فى آداب‏المفيد والمستفيد»). سيدمحمدباقر حجتى. چ‏13:تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، زمستان 1365.سى و يك + 771ص. كتابنامه + فهرستها.
3.آداب تعليم و تعلم در اسلام (ترجمه منية‏المريد). شهيد ثانى. ترجمه محمدباقر ساعدى‏خراسانى. تهران، علميه اسلاميه، بى‏تا (تحريرمقدمه مترجم 1371ق). كح+345ص.
4.آداب المتعلمين. خواجه نصيرالدين الطوسى.ترجمه احمد خليقى. چ‏1: قم، دارالكتاب،تابستان 1370. 36ص.
5.آراء مربيان بزرگ مسلمان درباره كودك. محمدعطاران. چ‏2: تهران، وزارت آموزش و پرورش،سازمان پژوهش و برنامه‏ريزى آموزشى، دفترامور كمك آموزشى و كتابخانه‏ها، تابستان 1368.148 ص.
6.آشنايى‏با تعليم‏و تربيت‏اسلامى‏با تاكيد بر روشها.مجيد رشيدپور. چ‏2: تهران، انجمن اولياء ومربيان‏جمهورى‏اسلامى‏ايران،پاييز1372.157ص.
7.آشنايى با حوزه‏هاى علميه شيعه در طول تاريخ.سيد حجة موحد ابطحى. [اصفهان]، حوزه علميه‏اصفهان، فروردين 1365. 455ص.
8.آشنايى با گوشه‏اى از مسائل تربيت اسلامى -ويژگيهاى‏مربى‏از نظر اسلام.اداره‏كل امور تربيتى.[تهران]، چاپ فجر اسلام، مهرماه 1360. 38 ص.
9.آشنايى با متون درسى حوزه‏هاى علميه ايران(شيعه - حنفى - شافعى). محمد ملكى. چ‏1: قم،دارالثقلين، تابستان 1376. 480ص.
10.آفات علم. جواد محدثى. چ‏2: قم، دفتر تبليغات‏اسلامى حوزه علميه قم، 1376. 295ص.
11.آموزش دينى از آغاز تاكنون. محمد تقى‏ميرابوالقاسمى. تهران، بعثت، 1356. 72ص.
12.آموزشگاههاى ايرانى اسلامى. ذبيح‏الله صفا.تهران، ايرانشهر
13.آموزش و پرورش اسلامى. ابوالفضل عزتى. چ‏3:تهران، بعثت، 1366. 460ص.
14.آموزش و پرورش بر مبناى روانشناسى وروانكاوى اسلامى. حشمت‏الله رياضى. تهران،گنجينه، 1360. 183ص.
15.آموزش و پرورش در ايران. ذبيح‏الله صفا. چ‏1:تهران، نوين، 1363. 129ص.
16.آموزش و پرورش فلسطينيان. ساراگراهام براون.ترجمه محمد تقى اكبرى. چ‏1: مشهد، معاونت‏فرهنگى آستان قدس رضوى، مهرماه 1365.244ص.
17.آنچه درباره كودكان و نوجوانان بايد بدانيم. رضافرهاديان و ديگران. چ‏1: قم، دفتر تبليغات‏اسلامى حوزه علميه قم، 1374. 94ص.
18.آنچه معلمان و مربيان بايد بدانند. رضا فرهاديان.چ‏9: قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،1374. 104ص.
19.آنچه والدين و مربيان بايد بدانند. رضا فرهاديان.چ‏9: قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،1374. 117ص.
20.آنچه يك جوان بايد بداند (ويژه پسران). رضافرهاديان. چ‏9: قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه‏علميه قم، 1375. 84ص.
21.آنچه يك جوان بايد بداند (ويژه دختران). رضافرهاديان. چ‏9: قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه‏علميه قم، 1375. 88ص.
22.آنچه يك معلم قرآن بايد بداند، شامل: روش‏كلاسدارى، روش تدريس، رفتار با شاگردان، روش‏تدريس قرآن. سيد محمود حسينى واعظ. قم،نهضت، 103ص.
23.آيا كسى سرنوشت ما (طلبه‏ها) را باور مى‏كند؟يوسف غلامى. چ‏1: قم، بى‏نا، صفر 1403. 54ص.
24.آيين ارشاد و هدايت نسل جوان «ويژه اولياء ومربيان‏». محمدحسين حق‏جو. چ‏1: قم، مركزفرهنگى انصار المهدى، زمستان 1375. 168ص.
25.آيين تربيت. ابراهيم امينى. چ‏12: تهران، انتشارات‏اسلامى،1368. 382ص.
26.آيين دانش‏اندوزى (ترجمه و شرح آداب‏المتعلمين خواجه نصير).به انضمام طب النبى.محسن كتابچى. چ‏1: بى‏جا، جنگل، تابستان‏1372. 250 + 24 + 25 + 18ص.
27.آيين فرزندپرورى. محسن خالقى‏نيا. چ‏2: بى‏جا،بى‏نا، 1345. 218ص.
28.اخلاق دانشجويى در اسلام. نجفعلى ميرزايى.چ‏2: قم، دارالثقلين، آبان 1376. 327ص.
29.اخلاق و تربيت اسلامى. حسن منفرد. چ‏2: تهران،كتاب طوبى، بهار 1371. 240ص.
30.اخلاق و تربيت اسلامى. محمدحسن آموزگار.چ‏1: تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهورى‏اسلامى ايران، آذر 1372. 263ص.
31.اخلاق و تربيت اسلامى. محمد حسين واثقى‏راد.چ‏1: تهران، سازمان تبليغات اسلامى، زمستان‏1371. 232ص. ص‏9 - 24.
32.اخلاق و تربيت اسلامى. ميرمحمد ساعى. طراح‏آموزشى داريوش نوزرى - محمدعلى احمدوند.ويراستار نادر جوادزادگان. چ‏8: تهران، دانشگاه‏پيام نور، تير 1376. هيجده + 237ص.
33.اخلاق و تربيت در اسلام. سيد قطب. ترجمه‏روح‏الله مازندرانى. چ‏1: تهران، رسالت قلم، پاييز1361. 140ص.
34.ارزش پدر و مادر در قرآن و روايات. سيد اسماعيل‏گوهرى. 3ج. ج‏3. چ‏1: تهران، نشر نيايش،زمستان 1373. 392ص.
35.الادب الوحيز للولد الصغير. عبدالله بن المقفع.ترجمه خواجه نصيرالدين طوسى. بتصحيح واهتمام غلامحسين آهنى. چ‏2: اصفهان،كتابفروشى تاييد، 1344. مو + 116ص.
36.اسلام و بازى كودكان. احمد بهشتى. چ‏2: تهران،اداره كل تربيت‏بدنى وزارت آموزش و پرورش،بهمن 1367. 285ص.
37.اسلام و تربيت. رضا قربانيان. چ‏2: قم، مؤسسه‏خدمات فرهنگى و نشر عترت، بهار 1372.298ص.
38.اسلام و تربيت دختران. على قائمى. چ‏7: تهران،اميرى، زمستان 1367. 340ص.
39.اسلام و تربيت عقلانى و اجتماعى. محمدحسن‏آموزگار. چ‏1: تهران، انجمن اولياء و مربيان‏جمهورى اسلامى ايران، بهار 1376. 327ص.
40.اسلام و تربيت كودك. احمد بهشتى. چ‏1: تهران،سازمان تبليغات اسلامى، تابستان 1370. 430ص.
41.اسلام و تربيت و كودك. محمدباقر حجتى. تهران،دانشگاه تهران، دانشكده الهيات و معارف‏اسلامى، بى‏تا. 333ص.
42.- 1. اسلام و تربيت كودك (بازنويسى و تلخيص وتهذيب و تكميل كتاب تربية الاولاد فى الاسلام ازعبدالله ناصح علوان) . احمد بهشتى. 2ج. ج‏1.چ‏1: تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1370.420ص.
42 - 2. اسلام و تربيت كودك (بازنويسى و تلخيص وتهذيب و تكميل كتاب تربية الاولاد فى الاسلام ازعبدالله ناصح علوان). احمد بهشتى. 2ج. ج‏2.چ‏1: تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1372.351ص.
43.اسلام و تعليمات تربيتى. سيد كاظم قزوينى.ترجمه ذكرالله احمدى. قم، نشر بيان، بى‏تا،176ص.
44.اسلام و تعليم و تربيت. ابراهيم امينى. چ‏1: تهران،انجمن اوليا و مربيان جمهورى اسلامى ايران، دى‏1372. 222ص.
45.اسلام و تعليم و تربيت (بخش اول تربيت). سيدمحمد باقر حجتى. چ‏14: تهران، دفتر نشر فرهنگ‏اسلامى، تابستان 1368. 276ص.
46.اسلام و تعليم و تربيت (بخش دوم تعليم). سيدمحمد باقر حجتى. چ‏14: تهران، دفتر نشر فرهنگ‏اسلامى، تابستان 1368. 311ص.
47.اسلام و غرائز. عبدالرحمن واثقى بخشايشى. قم،دارالتبليغ الاسلامى، بهمن 1354. 245ص.
48.اصول تعليم و تربيت اسلامى. خورشيد احمد.ترجمه سكينه سرابخش. چ‏1: مترجم، مهرماه‏1368. 240ص.
49.اصول و روشها در نظام تربيتى اسلام. سيدمحمدمرتضوى. چ‏1: مشهد، گلنشر، شهريور 1375.248ص.
50.اصول و روشهاى تربيت در اسلام. سيد احمداحمدى. چ‏3: تهران، مؤسسه انتشارات جهاددانشگاهى (ماجد)، تابستان 1372. 335ص.
51.اصول و مبانى تعليم و تربيت در قرآن. رضافرهاديان. چ‏1: قم، دفتر نشر الهادى، تابستان‏1372. 578ص.
52.الگوهاى تربيت در كودكان و نوجوانان. محمد على‏كريمى‏نيا. چ‏2: قم، نشر پيام مهدى(عج)، بهار1376. 391ص.
53.الگوهاى نمادين و غيركلامى در تعليم و تربيت‏نامرئى. عبدالعظيم كريمى. چ‏1: تهران، تربيت،زمستان 1376. 214ص.
54.امام خمينى(ره) و حوزه‏هاى علميه. محسن‏غرويان. قم، سازمان تبليغات اسلامى، 1370.20ص.
55.انسان، تربيت، اسلام (سرى دفترهاى تربيتى(1)). دفتر تحقيقات امور تربيتى منطقه 2 و5. چ‏1:تهران، مؤلف، دى‏ماه 1360. 120ص.
56.انسان صالح در تربيت اسلامى. حسين رزمجو.چ‏1: تهران، شركت‏سهامى انتشار، فروردين‏1353. 156ص.
57.انوار ولايت. [سيد على خامنه‏اى]. [قم]، سميناربررسى مسائل حوزه، ذى‏القعده 1412. 38ص.
58.انيس الطالبين (ترجمه آداب المتعلمين). سيدمحمد جواد ذهنى تهرانى. چ‏2: قم، حاذق، پاييز1370. 56ص.
59.اهم موضوعات و مطالب بررسى‏شده در مجمع‏مقدماتى بررسى مسائل حوزه (ارديبهشت‏1368) و قابل بررسى در سمينار بررسى مسائل‏حوزه (ارديبهشت 1371). ستاد پيگيرى‏فرمايشات مقام معظم رهبرى(مد ظله العالى).[قم]، سمينار بررسى مسائل حوزه،ذى‏القعده 1412. 20ص.
60.اهميت علم و تقوى در اسلام. سيد محمد شيرازى.ترجمه سيد محمد رضا امام. بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.400ص.
61.اينگونه تربيت كنيم. سيد ابراهيم سيد علوى.تهران، راه امام، 1359. 52ص.
62.ايها الولد. ابوحامد محمد بن محمد غزالى. ترجمه‏باقر غبارى. چ‏1: تهران، واحد فوق برنامه بخش‏فرهنگى دفتر مركزى جهاد دانشگاهى، اسفند1364. 71ص.
63. با تربيت مكتبى آشنا شويم. رجبعلى مظلومى. چ‏1: تهران، اميركبير، 1366.396ص.
64. بازديد كتابخانه‏هاى هندوستان. عبدالعزيز. تهران، وزارت فرهنگ، 1326ش.20ص.
65. بازسازى حوزه بر مبناى رهنمودهاى حضرت امام(قدس سره). سيد محسن دعايى. تهران، سازمان تبليغات‏اسلامى، 1370. 27ص.
66. با فرزندان در سايه قرآن. ابراهيم مظاهرى. بازنويس يوسف غلامى. چ‏1:قم، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى ظفر، پاييز 1376.91ص.
67. براى شما فرزندها و فرزنددارها. على غفورى. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،[1353]. 72ص.
68. بر درگاه دوست. محمدتقى مصباح يزدى. تحقيق و نگارش عباس‏قاسميان. چ‏1: قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى‏امام خمينى(ره)، زمستان 1376. 272ص.
69. بررسى اجمالى در تاريخ تعليم و تربيت اسلامى. سيد على اكبر حسينى. چ‏1: تهران، دفتر نشرفرهنگ اسلامى، 1372. 194ص.
70. بررسى ادارى و آموزشى ربع رشيدى. محمد مهدى بروشكى. [چ‏1]: مشهد، آستان‏قدس رضوى، دى‏ماه 1365. 150ص.
71. بررسى تحول نظام استاد - شاگردى در ايران. ابراهيم فيوضات. چ‏1: تهران، دانشگاه شهيدبهشتى، 1372. 140ص.
72. برگ سبز، مجموعه اشعار (جايگاه معلم در شعر فارسى). گردآورنده عليرضا شالچى. چ‏1: قم، مؤلف،ارديبهشت 1372. 320ص.
73. - 1. بزرگسال از نظر افكار و تمايلات. محمد تقى فلسفى. 2ج. ج‏1. چ‏8: تهران، هيئت‏نشر معارف اسلامى، 1353. 285ص.
73 - 2. بزرگسال از نظر افكار و تمايلات. محمد تقى فلسفى. 2ج. ج‏2. چ‏8: تهران، هيئت نشرمعارف اسلامى، 1353. 404ص.
74. برنامه تربيتى اسلام. جواد اميرى اراكى. قم، چاپخانه مهر استوار،1353. 215ص.
75. بياييد به حرف بچه‏هامان گوش كنيم. رجبعلى مظلومى. تهران، نشر آفاق، 1361.86ص.
76. بينشهاى تربيتى (راهنمايى عملى تعليم و تربيت). محمد رضاشرفى. ج‏1. چ‏2: تهران، تربيت، زمستان 1375.235ص.
77. پايگاه تعليم و تربيت در اسلام. محمد غفرانى. تهران، انجمن اولياء و مربيان‏ايران، 1357. 1+222ص.
78. پايه‏هاى اساسى ساختار شخصيت انسان در تعليم و تربيت. رضا فرهاديان. چ‏1: قم، مؤسسه فرهنگى - تربيتى‏توحيد، بهار 1376. 118ص.
79. پدر، مادر، فرزند. سيد حسين شيخ الاسلام. چ‏1: قم، فاطمة‏الزهراء، 1370. 147ص.
80. پدر، مادر ما متهميم. على شريعتى. تهران، حسينيه ارشاد، [1350؟].141ص.
81. پدر و فرزند. سيد محمد تقى حكيم. چ‏6: تهران، دفتر نشرفرهنگ اسلامى، تابستان 1367. 120ص.
82. پرورش اخلاقى كودكان و نوجوانان. جمعى از نويسندگان. قم، دارالتبليغ الاسلامى،1356. 210ص.
83. پرورش در پرتو نيايش. حسنعلى نوريها. چ‏1: بى‏جا، نشر تفكر، پاييز1372. 287ص.
84. پرورش كودك از نظر اسلام. سيد جعفر شيخ الاسلام. چ‏2: تهران، اميرى، آبان‏1370. سيزده+229ص‏85. پرورش فكرى كودك ازنظر اسلام. به ضميمه چهار مقاله ديگر. ابوالفضل عزتى.تهران، هدى، 168ص. ص‏26 - 41.
86. پرورش مذهبى كودك. على قائمى. بى‏جا، ارشاد، اسفند 1358. 79ص.
87. پرورش مذهبى و اخلاقى كودكان. على قائمى. چ‏3: تهران، اميرى، زمستان 1364.299ص.
88. پژوهشى در تعليم و تربيت اسلامى. سيد مهدى صانعى. [چ‏1]: [مشهد]، مؤلف،1375. 443ص.
89. پژوهشى در نظام طلبگى. مهدى ضوابطى. تهران، بنگاه ترجمه و نشركتاب، 1359. 256ص.
90. پند يا بند تربيت و اخلاق در سخن حكيم مصلح‏الدين سعدى شيرازى. محمدرضا رنجبر. چ‏1: قم، دارالصادقين، بهار1376. 169ص.
91 پويش در تعليم و تربيت. بيوك شربيانى. چ‏1: تبريز، احرار، 1375.255ص.
92. پيرامون كتب درسى مخصوص تربيت اسلامى. محمدباقر حجتى. قم، مجمع جهانى تقريب بين‏المذاهب، 1372/1414. 113ص.
93. تاريخ آموزش در اسلام. احمد شلبى. ترجمه محمد حسين ساكت. چ‏1:تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، زمستان 1361.414ص.
94. تاريخ آموزش و پرورش اسلام و ايران. على محمد الماسى. ويراستار ژاله سرشار. چ‏2:تهران، نشر دانش امروز، 1370. 447ص.ص‏197 - 447.
95. تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسلام. كمال درانى. چ‏1: تهران، سمت، زمستان 1376.141ص.
96. تاريخ آموزش و پرورش ايران و اسلام. محمدعلى ضميرى. چ‏4: شيراز، رهگشا، زمستان‏1373، 252ص. ص‏81 - 252.
97. تاريخ تعليم و تربيت در اسلام (قرن 1 - 6ه ). محمد داغ و ديگران. ترجمه على اصغر كوشافر.چ‏2: تبريز، دانشگاه تبريز، خرداد 1374. 437ص.
98. تاريخ دانشگاههاى بزرگ اسلامى. عبدالرحيم غنيمة. ترجمه نورالله كسائى. چ‏2:تهران، دانشگاه تهران، 1372. يازده + 458ص.
99. تاريخ سرچشمه‏هاى اسلامى آموزش و پرورش غرب. مهدى نخستين. مترجم عبدالله ظهيرى. چ‏1:مشهد، آستان قدس رضوى، مهر 1367. 271ص.
100. تاريخ كتابخانه‏هاى مساجد. محمد مكى سباعى. ترجمه محمد عباسپور و محمدجواد مهدوى.ويراستارحسن‏لاهوتى. چ‏1:مشهد،بنيادپژوهشهاى‏اسلامى آستان قدس رضوى، 1373. 272ص.
101. تاريخ مدارس ايران از عهد باستان تا تاسيس دارالفنون. حسين سطانزاده. چ‏1: [تهران]، بى‏نا (مركز پخش‏انتشارات آگاه)، بهار 1364. 515ص.ص‏44 - 515. تصوير. نقشه.
102. تاملى در نظام آموزشى حوزه: مجموعه مقالات پيرامون نظام آموزشى حوزه. مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه)مقدمه محمد مهدى فقيهى. چ‏1: [قم]، دفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم، آذر 1375.304ص.
103. تحقيقى در پايگاه طبقاتى حوزه و دانشگاه. على شريعتى.
104. تحليل موضوعات برنامه بهينه‏سازى حوزه بر اساس رهنمودهاى رهبر عظيم‏الشان انقلاب اسلامى حضرت آية‏الله العظمى خامنه‏اى(مد ظله العالى). سيد منيرالدين حسينى هاشمى (سرپرست تحقيق).تنظيم و تدوين عليرضاپيروزمند. ويراسته ابراهيم نيك‏منش. [قم]،دفتر فرهنگستان علوم اسلامى، 1375.343ص. جدول.
105. تحول در حوزه: پيشنهادى در جهت‏بازسازى حوزه. جمعى از نمايندگان و طلاب حوزه علميه قم.[قم]، بى‏نا، [1369]، 15ص.
106. تدبير منزل. ابن سينا. ترجمه و نگارش محمد نجفى زنجانى.تهران، ابن سينا، 1319. 100ص.
107 تربيت از ديدگاه اسلام. احمد بهشتى. قم، پيام، 1360. 216ص.
108. تربيت از ديدگاه اسلام. [ابوالقاسم] خزعلى. چ‏1: مشهد، دانشگاه علوم‏اسلامى رضوى، 1374. 179ص.
109. تربيت ازديدگاه اسلام. مجيد رشيدپور. چ‏5: تهران، انجمن اولياء ومربيان جمهورى اسلامى ايران، پاييز 1374. 137ص.
110. تربيت از ديدگاه قرآن و سنت. محمد فاضل جمالى. ترجمه سيد غلامرضاسعيدى. چ‏2: تهران، محمدى، اسفند 1360. 116ص.
111. تربيت از ديدگاه معصومين(ع). رجبعلى مظلومى. تهران، كانون پرورش فكرى‏كودكان و نوجوانان، 1364. 156ص.
112. تربيت از ديدگاه وحى. مجيد رشيدپور. چ‏3: قم، هجرت، پاييز 1370.317ص.
113. تربيت اسلامى. عباسعلى اخترى. چ‏1: سمنان، دانشگاه سمنان،178ص.
114. تربيت از نظر قرآن و سنت. على بن الحسين علوى. قم، كتابخانه امام على ابن‏الحسين(ع)، بى‏تا (تاريخ تحرير مقدمه‏1359). 279ص.
115. تربيت اسلامى. عبدالحسين حائرى شيرازى. چ‏1: تهران، دفترتحكيم وحدت، مهر 1360. 261ص.
116. تربيت اولاد. ضميمه روش آموزش و پرورش. شيخ عباس‏طوارى يزدى. 23ص.
117. تربيت‏بدنى از ديدگاه دانشمندان اسلامى. عباس قنبرى نياكى. چ‏1: تهران، كميته انتشارات‏بنياد تدوين‏نظام‏نوين‏تربيت‏بدنى،1367.224ص.
118. تربيت‏بر اساس تقوى. يوسف رضايى. تهران، رسالت قلم.
119. تربيت‏براى دين. طرح و نظارت از رجبعلى مظلومى. اجرا و تنظيم‏از مركز تحقيقات اسلامى كانون پرورش‏فكرى كودكان و نوجوانان. [چ‏1]: تهران،واحد فرهنگى بنياد شهيد، دى‏ماه 1365.153ص.
120. تربيت‏برتر (آنچه والدين و معلمان بايد بدانند). رضا فرهاديان. چ‏2: قم، دفتر تبليغات اسلامى‏حوزه علميه قم، 1375. 134ص.
121. تربيت چه چيز نيست. عبدالعظيم كريمى. چ‏1: تهران، تربيت، زمستان‏1376. 232ص.
122. تربيت‏خانواده از نظر اسلام (الفباى زندگى). [حسابدار]. قم، رسا، بى‏تا. 80ص.
123. تربيت در دامن طبيعت كليات اردو و اردودارى. محمود جويبارى. چ‏1: قم، سينا، تابستان 1374.167ص.
124. تربيت در نهج‏البلاغه. دفتر نشر امام على(ع). چ‏1: قم، اداره كل‏فرهنگى و هنرى، 1371. 47ص.
125. - 1. تربيت‏سياسى اسلام. سعيد حسينى. 2ج. ج‏1. چ‏3: تهران، مؤسسه‏اسلامى ولى امر(عج)، 1368. 246ص.
125 - 2. تربيت‏سياسى اسلام. سعيد حسينى. 2ج. ج‏2. چ‏1: تهران، مؤسسه‏اسلامى ولى امر(عج)، 1368. 206ص.
126. تربيت‏سياسى در اسلام. ترجمه سيد محمد رادمنش. چ‏1: بى‏جا، بنيادعلوم اسلامى، بهار 1362. 166ص.
127. تربيت طبيعى در مقابل تربيت عاريه‏اى. عبدالعظيم كريمى.چ‏2: تهران، انجمن اولياء ومربيان جمهورى اسلامى ايران، پاييز 1375.229ص.
128. تربيت فرزند. بانو غرويان. چ‏1: قم، نبوى، تابستان 1374.188ص.
129. تربيت فرزند. ن. حقجو - ح. غرويان. چ‏2: قم، الزهراء،فروردين 1368. 236ص.
130. تربيت فرزند از نظر اسلام. حسين مظاهرى. چ‏4: تهران، سازمان تبليغات‏اسلامى، زمستان 1369. 331ص.
131. تربيت فرزند از نظر اسلام. حسين مظاهرى. چ‏1: قم، انتشارات روحانى،1377. 424ص.
132. تربيت فرزند در مكتب اهل‏بيت(ع). سيد محمد نجفى يزدى. چ‏1: قم، مؤلف، زمستان‏1371. 189ص.
133. تربيت كودك. محمد صفرى (زرافشان). چ‏4: مشهد، شهيدهاشمى‏نژاد، تابستان 1371. 189ص.
134. تربيت كودك از ديدگاه اسلام. مجيد رشيدپور. چ‏3: تهران، كعبه، زمستان 1370.160ص.
135. تربيت كودك از نظر اسلام. [حسابدار]. قم، رسا.
136. تربيت كودك از نظر اسلام. عبدالمجيد رشيدپور. قم، دارالتبليغ الاسلامى،162ص.
137. - 1. تربيت كودك از نظر اسلام. محمد صفرى (زرافشان). 2ج. ج‏1. چ‏2: مشهد،فاتح، 144ص.
137 - 2. تربيت كودك از نظر اسلام. محمد صفرى (زرافشان). 2ج. ج‏2. چ‏3:مشهد، شهيد هاشمى‏نژاد، پاييز 1370. 153+4ص.
138. تربيت كودك در اسلام. درود، شركت‏سبمان فارس و خوزستان، بى‏تا.64ص.
139. تربيت كودك در اسلام. مصطفى زمانى
140. تربيت معنايى - تربيت از ديدگاه ائمه اطهار(ع). رجبعلى مظلومى. چ‏2: تهران، انجمن اولياء ومربيان جمهورى اسلامى ايران، بهار 1375.219ص.
141. تربيت نسل شهيد. على قائمى. چ‏3: تهران، بنياد شهيد انقلاب‏اسلامى، آذرماه 1365. 135ص.
142. تربيت و آموزش كودك در اسلام. عصام عبتاوى. ترجمه عبدالصاحب يادگارى.چ‏1: قم، كانون نشر انديشه‏هاى اسلامى،1370. 204ص.
143. تربيت و پرورش (از مجموعه چرا رنج مى‏بريم). عبدالمجيدرشيدپور. قم، كتابخانه سيار حائرى تهرانى،پاييز 1351. 73ص.
144. - 1. تربيت و شخصيت انسان. سيد مجتبى هاشمى ركاوندى. 3ج. ج‏1. چ‏1: قم،دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1372.216ص.
144 - 2. تربيت و شخصيت انسان. سيد مجتبى هاشمى ركاوندى. 3ج. ج‏2. چ‏1:قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1374. 216ص.
144 - 3. تربيت و شخصيت انسان. سيد مجتبى هاشمى ركاوندى. 3ج. ج‏3. چ‏1:قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1375. 210ص.
145. تربيت و عوامل تربيتى كودكان. نهضت زنان مسلمان، با همكارى امور پرورشى‏آموزش و پرورش دماوند. تهران، نهضت‏زنان مسلمان، 1359. 29ص.
146. تربية المتعلمين (ترجمه آداب المتعلمين). خواجه نصيرالدين‏الطوسى. ترجمه سيد ابوالحسن بن سيدمهدى. لكنهوء، مطبع كارنامه، 1285ق،28ص. سنگى.
147. ترجمه منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد. شهيدثانى.ترجمه‏محمدباقرساعدى‏خراسانى،تهران، علميه اسلاميه، 1371. 345ص.
148. تزكيه و تعليم (نگرشى بر پيامها و سخنان امام خمينى از دريچه آيات و احاديث). واحد آموزش ستاد مركزى سپاه پاسداران‏انقلاب اسلامى. تهران، مؤلف، 1360.53ص.
149. تعريف اهداف تربيت در اسلام (مجموعه بحثهاى تربيتى و سخنرانيها در سميناربررسى هدفها و روشهاى علوم تربيتى ازديدگاه اسلام). تهران، دانشكده علوم تربيتى‏دانشگاه تهران، 1360. 243ص.
150. التعريف فى حقوق الوالدين. علامه الكراچكى. ترجمه ذبيح‏الله محلاتى.بى‏جا، بى‏نا، 1330ش. 119ص.
151. - 1. تعليم و تربيت (ارشاد). على ميرزا آقاجانى. 2ج. ج‏1. تهران، هدى،مرداد 1361. 80ص.
151 - 2. تعليم و تربيت (ارشاد). على ميرزا آقاجانى. 2ج. ج‏2. تهران، هدى،تيرماه 1363. 92ص.
152. تعليم و تربيت از ديدگاه سعدى. محمدكريم آزادى. چ‏1: شيراز، رهگشا، 1373.120ص.
153. تعليم و تربيت از نظر اقبال. غلامرضا سعيدى.
154. تعليم و تربيت از نظر سعدى. محمد جناب زاده. تهران، كيهان، 1317. 164ص.
155. تعليم و تربيت از نظر غزالى. محمد امين بن شيخ محمد حسين گيلانى (اديب‏طوسى)، (ضميمه سالنامه دانشسراى پسران‏تبريز). تبريز، 1320. 76ص.
156. تعليم و تربيت اسلامى. سيد محمود طالقانى. 63ص.
157. تعليم و تربيت اسلامى. على شريعتمدارى. چ‏12: تهران، اميركبير، 1375.250ص.
158. تعليم و تربيت اسلامى. گردآورى و تدوين از غلامحسين شكوهى يكتا.چ.م: تهران، دفتر تحقيقات و برنامه‏ريزى وتاليف كتب درسى (وزارت آموزش وپرورش)، 1362. 98ص.
159. تعليم و تربيت اسلامى، بررسى هدف، اصول و تكنيكهاى تعليم و تربيت اسلامى. ابوالفضل عزتى. تبريز، انجمن علمى مذهبى‏دانشگاه تبريز، بى‏تا. 125ص.
160. تعليم و تربيت اسلامى. محمد تقى جعفرى و ديگران. قم، اميد، بى‏تا.110ص.
161. تعليم و تربيت اسلامى (مبانى و روشها). گردآورى و تدوين از غلامحسين شكوهى يكتا.طرح جلد از صادق صندوقى. چ.م: تهران،دفتر برنامه‏ريزى و تاليف كتب درسى(وزارت آموزش و پرورش)، 1373.181ص.
162. تعليم و تربيت اسلامى (مجموعه سخنرانيها در سمينار مذهبى كودكان ونوجوانان 5 - 9 فروردين 1355). قم، دارالتبليغ الاسلامى، 1355. 158ص.
163. تعليم و تربيت در اسلام. الهامى و ديگران. قم، مركز تحقيقات اسلامى‏سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1372،250ص.
164. تعليم و تربيت در اسلام. محمد تقى فلسفى. [چ‏1]: تهران، كميته فرهنگ‏اسلامى دانشگاه شهيد بهشتى، 1362. 15ص.
165. تعليم و تربيت در اسلام. مرتضى مطهرى. چ‏29: تهران، صدرا، 1376.448ص.
166. تعليم و تربيت در اسلام (مجموعه سخنرانيها). كرمان، جهاد دانشگاهى‏دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
167. تعليم و تربيت در اسلام و اصول اخلاقى اسلام. على شريعتمدارى. حميد فرزام. چ‏2: اصفهان،كانون علمى و تربيتى جهان اسلام، 1349.82ص. ص‏57 -82.
168. تعليم و تربيت در اسلام و مقايسه آن با فرهنگ غرب. محمد تقى فلسفى. تهران، 14ص.
169. تعليم و تربيت در نظر فردوسى. محمد حسن شريف. تهران، بنگاه چاپ و پخش‏كتاب، 1701319. تعليم و تعلم اخلاق اسلامى. حسن منفرد. چ‏3: تهران، جمهورى اسلامى،1373. 360ص.
171. تعليم و تربيت و اخلاق. هيئت تحريريه، مؤسسه در راه حق، چ‏1: قم،مؤسسه در راه حق، 1369. 29ص.
172. تعليم و تعلم از ديدگاه شهيد ثانى و امام خمينى. سيد احمد فهرى. چ‏3: تهران، نشر فرهنگى رجاء،1373. 132ص.
173. تفريحات سالم در اسلام. محمد سالار سمنانى. قم، كميل، فروردين 1353.47ص.
174. جايگاه دانش در جهان اسلام. محمد حسين ساكت. مشهد، نشر كتاب، 1355.
175. جايگاه و رسالت معلم از ديدگاه امام خمينى. ابوالفضل فخر الاسلام (باوفا). چ‏1: قم، اعتصام،1417. 94ص.
176. جايگاه و روشهاى تنبيه در تعليم و تربيت. على فائضى. چ‏1: تهران، مؤسسه تحقيقاتى وانتشاراتى فيض كاشانى، بهمن 1370.196ص.
177. جلوه‏هاى معلمى استاد مطهرى. وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش وبرنامه‏ريزى. چ‏7: تهران، مدرسه، 1376. 316ص.
178. - 1. جوان از نظر عقل و احساس. محمد تقى فلسفى. 2ج. ج‏1. تهران، هيئت نشرمعارف اسلامى، 1344. 480ص.
178 - 2. جوان از نظر عقل و احساس. محمد تقى فلسفى. 2ج. ج‏2. تهران، هيئت‏نشر معارف اسلامى، 1348. 521ص.
179. چگونگى تقويت و تثبيت نگرش و رفتار دينى در دانش‏آموزان. على قائمى. چ‏2: تهران، اميرى، تابستان 1376.88ص.
180. چگونه بايد تربيت كرد. مجيد رشيدپور. چ‏5: تهران، كعبه، 1370. 38ص.
181. چگونه تربيت كنيم. على نوروزى. چ‏1: تهران، زرين، زمستان 1375.151ص.
182. چگونه مى‏توان تربيت كرد. مجيد رشيدپور. چ م. تهران، انجمن اولياء ومربيان جمهورى اسلامى ايران، بهار 1374. 209ص.
183. چهل حديث تربيتى. احمد محسن‏زاده. چ‏1: قم، ارم، تابستان 1372،32ص.
184. چهل حديث (معلم و دانشجو). تهيه و تنظيم و ترجمه سيدمهدى امامى. چ‏1: تهران، سازمان تبليغات‏اسلامى، پاييز 1368. 69ص.
185. حديث تربيت‏بزرگسالان از سخنان چهارده معصوم. مصطفى وجدانى. تهران، پيام آزادى، 1364.160ص.
186. حديث تربيت جوان از سخنان چهارده معصوم. (جمع‏آورى از كتاب جوان از نظر عقل واحساس، از محمد تقى فلسفى). گردآورنده‏پيام آزادى. چ‏6: تهران، پيام آزادى، 1370.202ص.
187. حديث تربيت جوان از سخنان چهارده معصوم. مصطفى وجدانى. تهران، پيام آزادى، 1364.212ص.
188. حديث تربيت كودك از سخنان چهارده معصوم. (جمع‏آورى از كودك از نظر وراثت و تربيت،محمد تقى فلسفى). گردآورى از پيام‏آزادى. چ‏1: تهران، پيام آزادى، 1370.192ص.
189. حقوق فرزندان بر والدين از نگاه اسلام. محمد رضا حاج شريفى. ويراستار سيد ابوالقاسم‏ژرفا. چ‏1: قم، سينا، 1374. 272ص.
190. حقوق فرزندان در مكتب اهل‏بيت(ع). محمدجواد طبسى. مقدمه محمدهادى معرفت.چ‏1: قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه‏قم، تابستان 1375. 332ص.
191. حقوق والدين. سيد جعفر ميرعظيمى. چ‏1: قم، كتابخانه حضرت‏ابوالفضل(ع)، 1369. 328ص.
192. حقوق والدين بر فرزندان از ديدگاه اسلام. مهدى علوى. چ‏1: قم، مؤلف، 1411. 231ص.
193. حقوق والدين و اولاد. سيد محمد تقى مقدم. مشهد، مقدم، بى‏تا.176ص.
194. حقيقت تربيت و محيط. سيد محمود طالقانى.
195. - 1. حكايتها و لطيفه‏هاى (تربيتى). ش. لامعى. 2ج. ج‏1. چ‏1: تهران، پيام نور،1372. 112ص.
195 - 2. حكايتها و لطيفه‏هاى (تربيتى). ش. لامعى. 2ج. ج‏2. چ‏1: تهران، پيام نور،1372. 112ص.
196. حكمت‏هاى گمشده در تربيت جلد (1). عبدالعظيم كريمى، چ‏1: تهران، تربيت، زمستان‏1376. 168ص.
197. حوزه، كاستيها و بايسته‏ها (مجموعه مقالات). جمعى از نويسندگان. قم، دفتر تبليغات اسلامى‏حوزه علميه قم، 1371. 520ص.
198. حوزه علميه قم. ابومحمد وكيلى قمى. تهران، دانشگاه تهران(مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى)،184ص. (پلى كپى).
199. حوزه‏هاى علميه طرحى نو بر پايه ارزشها. سيدمحمدتقى مدرسى. مترجم حميدرضا آژير.چ‏1: تهران، بقيع، تابستان 1374. 278ص.
200. خانواده در اسلام. غلامعلى حداد عادل. تهران، نهضت زنان‏مسلمان، بهمن 1359. 30ص.
201. خانواده در مكتب قرآن و اهل بيت(ع). سيد كاظم ارفع. چ‏1: تهران، انجمن اولياء و مربيان‏جمهورى اسلامى ايران، بهار 1365. 91ص.
202. خانواده و تربيت كودك. على قائمى. قم، اسلامى، 1355.
203. خانواده و مسائل جنسى كودكان. على قائمى. چ‏5: تهران، انجمن اولياء و مربيان‏جمهورى اسلامى ايران، 1368. 268ص.
204. داستان ازدواج و تربيت. سيد مهدى شمس‏الدين. چ‏1: قم، شفق، زمستان‏1368. 60ص.
205. دانش‏آموزان در صحنه. سيد محمدعباس بازرگان. ويراستار عزيزالله‏حاجى‏مشهدى. چ‏1: تهران، سيماى جوان، زمستان 1371. 165ص. ص‏55 - 60.
206. دانشگاه الازهر - تاريخ هزار ساله تعليمات عالى اسلامى. بايارد داج. ترجمه آزرميدخت مشايخ فريدنى.چ‏1: تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1367.264ص.
207. دانشگاه و دانشگاهيان از ديدگاه امام خمينى(س). تهيه و تنظيم معاونت پژوهشى مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينى. چ‏1: تهران، مؤسسه‏تنظيم و نشر آثار امام خمينى، خرداد 1376.419ص.
208. - 1. درآمدى بر تعليم و تربيت اسلامى. با همكارى عليمحمد كاردان و ديگران. 2ج. ج‏1(فلسفه تعليم و تربيت). چ‏1: تهران، سمت،1372. 535ص. ص‏110- 164. 261 - 332،398 - 523.
208 - 2. درآمدى بر تعليم و تربيت اسلامى. زيرنظر عليرضا اعرافى. همكاران محمدبهشتى و ديگران. 2ج. ج‏2 (اهداف تربيت ازديدگاه اسلام). چ‏1: تهران، سمت، پاييز1376. 260ص.
209. درآمدى بر ضرورت ايجاد رشته‏هاى تخصصى در حوزه‏هاى علميه. مدرسه تخصصى علوم اسلامى حوزه علميه قم. [قم]، مؤلف، [1365]. 40ص.
210 در جستجوى راه از كلام امام، دفتر بيست و دوم: فرهنگ تعليم و تربيت. از بيانات امام خمينى از 1341 - 1361. چ‏1: تهران، امير كبير، 1364. 480ص.
211. درسهايى از تربيت انسانى (تعليم و تربيت، اخلاق و خودسازى). محمد اسدى گرمارودى. چ‏3: تهران، مركز نشرفرهنگى رجاء، 1370. 270ص.
212. در مكتب تجربه. حميد گروگان. چ‏2: تهران، وزارت آموزش وپرورش. دفتر امور كمك آموزشى وكتابخانه‏ها، بهار 1368. 82ص.
213. ديدگاههاى آموزشى تربيتى توحيد. مؤسسه فرهنگى - تربيتى توحيد. چ‏1: قم، مؤلف،تابستان 1376. 128ص.
214. ذكر - دفتر اول. گروهى از نويسندگان. چ‏2: تهران، بنياد انتقال به‏تعليم و تربيت اسلامى، دى‏ماه 1360.179ص.
215. ذكر - دفتر پنجم. مقدمه‏اى در تربيت از ديدگاه اسلام. محمد حسن آموزگار. چ‏1: تهران، بنياد انتقال به‏تعليم و تربيت اسلامى، مهر 1361/ذيحجه‏1402. 288ص.
216. ذكر - دفتر چهارم. مجموعه مقالات. على مشكينى و ديگران. چ‏1: تهران، بنياد انتقال به‏تعليم و تربيت اسلامى، فروردين‏1361/جمادى الثانى 1402. 164ص.
127. ذكر - دفتر هشتم. مجموعه مقالات. سيد محمد باقر حجتى و ديگران. تهيه‏كننده: بنيادانتقال به تعليم و تربيت اسلامى. [چ‏1]:تهران، امير كبير، مهرماه 1363/محرم 1415.181ص.
218. رابطه وراثت و تربيت. احمد مطهرى. قم، استاد مطهرى، مهر 1366.270ص.
219. راه تربيت. مجيد رشيدپور. چ‏3: تهران، انجمن اولياء ومربيان جمهورى اسلامى ايران، اسفند 1371.254ص.
220. - 1. راهنماى پدران و مادران. محمدعلى سادات. 2ج. ج‏1 (شيوه‏هاى برخوردبا جوانان). چ‏7: تهران، دفتر نشر فرهنگ‏اسلامى، 1377. 160ص.
220 - 2. راهنماى پدران و مادران. محمد على سادات. 2ج. ج‏1 (شيوه‏هاى‏برخورد با كودكان). چ‏7: تهران، دفتر نشرفرهنگ اسلامى، 1377. 202ص.
221. راهنماى جوانان. سيد سلام قدسى (موسوى جزايرى). چ‏1: [قم]،مؤلف، زمستان 1369. 120ص.
222. راهنماى مربيان و مبلغان (دوره راهنمايى). تحقيق محمد رضايى. نگارش از عباس مجيدى.چ‏1: تهران، سازمان تبليغات اسلامى، بهار1376. 164ص.
223. راه و رسم زندگى از نظر امام سجاد(ع). على غفورى. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،1358. 221ص.
224. راه و روش تربيت از ديدگاه امام على(ع). على محمد حسينى اديب. ترجمه سيد محمدرادمنش. تهران، مؤسسه انجام كتاب، بهار1362. 336ص.
225. رسالت دانشگاه و دانشجو. عبدالكريم سروش. بى‏جا، نشر مطهرى، بى‏تا.37ص.
226. رساله جلد. سيد يوسف حسينى (1228 ق.). مندرج درفرهنگ ايران زمين. ج‏16. تهران، 1348.333ص. ص‏1 - 43.
227. رسالة العقوق و الحقوق (55 حديث در وظايف پدران و مادران و فرزندان). ترجمه و تنظيم. اسدالله داستانى بنيسى. قم، قيام،بى‏تا. 64ص.
228. رشد اجتماعى از نظر اسلام. مجيد رشيدپور. چ‏2: تهران، انجمن اولياء ومربيان جمهورى اسلامى ايران، زمستان‏1366. 145ص.
229. رشد عقلى. مجيد رشيدپور. چ‏1: تهران، انجمن اولياء ومربيان جمهورى اسلامى ايران، پاييز 1372.162ص.
230. روابط عمومى يا تربيت اجتماعى از ديدگاه اسلام. قدسيه حجازى. [تهران]، مركز تحقيقات حقوقى‏قدسى، [1357]. 60ص.
231. روانشناسى و تربيت كودكان شاهد. على قائمى. چ‏1: تهران، اميرى، بهار 1374.456ص.
232. روش آموزش و پرورش. عباس طوارى يزدى. بى‏جا، مؤلف، [1392ق].144ص.
233. روش ارشاد نسل جوان. سيد كاظم ارفع. چ‏2: تهران، مؤسسه تحقيقاتى وانتشاراتى فيض كاشانى، 1376. 67ص.
234. روش تربيت. دبستان پسرانه اسلامى طاهرى. تهران، مؤلف،14ص.
235. روش تربيت اطفال از نظر اسلام. على هدايتى رودبارى. قم، چاپخانه مهر استوار،1349. 52ص.
236. روش تربيت دينى كودكان و نوجوانان. امام محمد غزالى و فتحى يكن. ترجمه عبدالعزيزسليمى. جوانرود - پاوه، سليمى، 1363.40ص.
237. روش تربيتى اسلام. تهران. نهضت زنان مسلمان.
328. روش تربيتى اسلام. محمد قطب. ترجمه سيد محمد مهدى جعفرى.چ‏3: تهران، مؤسسه انجام كتاب، 1362. هشتم+332ص.
239. روش تربيتى قرآن. على غفورى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،1354. 177ص.
240. روش دعوت محمد(ص). على قائمى. قم، شفق، بهمن 1357. 119ص.
241. روش زندگى در اسلام. ابوالاعلى مودودى. ترجمه احمد فرزانه. بامراجعه و مقدمه هادى خسروشاهى. چ‏1:تهران، كتابخانه ارشاد، 1346. 123ص.
242. روشهاى پرورش احساس مذهبى (نماز) در كودكان و نوجوانان. غلامعلى افروز. چ‏2: تهران، انجمن اولياء و مربيان‏جمهورى اسلامى ايران، زمستان 1371.46ص.
243. روشهاى تربيت اسلامى. گردآورى و تدوين غلامحسين شكوهى يكتا. باهمكارى سيد محمدباقر حجتى و ديگران.چ. م: تهران، دفتر تحقيقات و برنامه‏ريزى‏درسى (وزارت آموزش و پرورش)، 1362.175ص.
244. روشهاى تربيت اسلامى. زير نظر گروه تحقيقات. تهران، وزارت آموزش‏و پرورش. (دفتر تحقيقات)، 1362. 95ص.
245. روشهاى تربيتى. مجيد رشيدپور. چ‏1: تهران، انجمن اولياء ومربيان جمهورى اسلامى ايران، زمستان‏1375. 232ص.
246. رويكردى نمادين به تربيت دينى. عبدالعظيم كريمى. ويراستار سيروس صدوقى.طرح جلد از برآبادى. زيرنظر شوراى‏بررسى. چ‏1: تهران، قديانى، پاييز 1374.191ص.
247. زمينه تاريخ آموزش و پرورش ايران و اسلام. محمد على ضميرى. چ‏1: شيراز، رهگشا، 1371.199ص. ص‏53 - 198.
248. زنان دانشمند و راوى حديث. احمد صادقى اردستانى. چ‏1: قم، دفتر تبليغات‏اسلامى حوزه علميه قم، بهار 1375. 408ص.
249. زندگى ايده‏آل (نقش تعليم و تربيت در سازندگى). محمدتقى جعفرى تبريزى. قم، پيام اسلام، بى‏تا.63ص.
250. زيربناى تربيتى و اخلاقى انسان. احمد صبورى اردوبادى. [تهران]، هدى، بى‏تا(تحرير مقدمه ارديبهشت 1358). 80ص.
251. زيربناى تمدن و علوم اسلامى. عقيقى بخشايشى. چ‏1: قم، [مؤلف]، 1353.172ص. (درباره كتابخانه‏هاى اسلامى است.)
252. زى طلبگى. نهضت زنان مسلمان. ج‏1. چ‏1: تهران، مؤلف،15 خرداد 1363. 163ص.
253. سازندگى و تربيت دختران. على قائمى. چ‏2: تهران، انجمن اولياء و مربيان‏جمهورى اسلامى ايران، تابستان 1371. 371ص.
254. سخنان شهيد رجايى پيرامون تربيت معلم. [چ‏1]: تهران، بخش فرهنگى جهاد دانشگاهى‏دانشگاه تربيت معلم، مهرماه 1361. 60ص.
255. سخنهاى مفيد در بيان تعارف و بعض حالات مدرسه. محمد يوسف حملى. به اهتمام عبدالرحمن‏كراچوى. كراچى، بى‏نا، بى‏تا (تاريخ پايان‏تحرير كتاب رجب 1402). 12ص.
256. سراج المبتدئين. ترجمه و شرح منية المريد. سيد محمود موسوى‏دهسرخى. قم، بصيرتى، بى‏تا (تاريخ تحريرمقدمه مترجم 1376ق). ل+295ص.
257. سه گفتار پيرامون مسائل تربيتى اسلام. سيد محمد باقر حجتى. چ‏1: تهران، دفتر نشرفرهنگ اسلامى، 1359. 263ص.
258. سير فرهنگ و تاريخ تعليم و تربيت ايران و اروپا. مرتضى راوندى. چ‏2: تهران، نگاه، 1367. هشت+ 318ص. ص‏5 - 128. تصوير.
259. سيرى اجمالى در تاريخ تعليم و تربيت اسلامى. سيد على‏اكبر حسينى. چ‏1: تهران، دفتر نشرفرهنگ اسلامى، 1372، 156ص.
260. سيرى در تربيت اسلامى. مصطفى رشاد تهرانى. چ‏1: تهران، مؤسسه نشر وتحقيقات ذكر، تابستان 1376. 386ص.
261. سيرى در حوزه‏هاى علمى شيعه. صافى گلپايگانى. چ‏1: قم، دفتر انتشارات اسلامى‏وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.زمستان 1374. 72ص.
262. سيرى در مسائل خانواده. حبيب الله طاهرى. چ‏1: تهران، سازمان تبليغات‏اسلامى، بهمن 1370. 199ص. ص‏70 - 100.
263. سيماى استاد و معلم از ديدگاه معصومين(ع). محمد حسين مهرآيين. چ‏1: قم، مؤلف،فروردين 1373. 40ص.
264. سيماى جوانان در آيينه احاديث. باقرى بيدهندى. با ترجمه انگليسى ناصر طلوعى.قم، دارالكتاب، 1361. 66ص.
265. سيماى جوان در كلام امام خمينى(سلام‏الله‏عليه). ابوالقاسم عليزاده حسن آبادى. چ‏1: قم،دارالعلم، زمستان 1371. 182ص.
266. سيماى دانش‏آموزان در سخنان معصومين(ع). (فارسى - انگليسى). محمد حسين مهرآيين. چ‏1:[قم]، مؤلف، بى‏تا. ه ص.
267. شكوه شاهنامه در آيينه تربيت و اخلاق پهلوانان. پرويز البرز. چ‏1: تهران، دانشگاه الزهراء، 1369.494ص.
268. شيوه دانش‏پژوهى. ترجمه و شرح رساله آداب المتعلمين خواجه‏نصيرالدين طوسى. مترجم و شارح باقرغبارى. [چ‏1]: تهران، بدر، بهار 1362.131ص.
269. شيوه‏هاى تحصيل و تدريس در حوزه‏هاى علميه. محمدعلى رضايى اصفهانى. چ‏1: قم، دفترتبليغات اسلامى حوزه علميه قم، تابستان‏1376. 313ص.
270. شيوه‏هاى دعوت و تبليغ از ديدگاه قرآن. محمدحسين فضل‏الله. ترجمه مرتضى دهقان‏طرزجانى. ياسر.
271. صحافى سنتى. مجموعه پانزده گفتار و كتابشناسى درباره وراقى،صحافى، وصالى، مجلدگرى از يادگارهاى‏هنر ايرانى و اسلامى. گردآورنده ايرج افشار.[چ‏1]: تهران، كتابخانه مركزى و مركز اسناددانشگاه تهران، 1357. 149ص. تصوير. گراور.
272. صحافى و جلدهاى اسلامى. دانكن هالدين. ترجمه هوش‏آذر آذرنوش. چ‏1:تهران، سروش، 1363. 216ص. تصوير.
273. صراط المستقيم. ترجمه رساله حقوقيه حضرت امام‏زين‏العابدين(ع). قوام الدين اسلامى جاسبى.قم، مركز پخش انتشارات علامه، بى‏تا.232ص.
274. صفات مربى (برداشتى از فرمايشات گهربار امام على(ع)). محمد ابراهيم خليلى. ج‏1. چ‏1: بى‏جا، مؤلف،بهار 1373. 143ص.
275. ضرورت تحول در حوزه‏هاى علميه. سيد على خامنه‏اى. تهيه و تنظيم واحد انتشارات‏سازمان تبليغات اسلامى استان تهران.[تهران]، تهيه‏كننده، 1363. 24ص. تصوير.
276. طرح ارتباط اولياء و مربيان در پرورش اخلاقى دانش‏آموزان. رضا فرهاديان. چ‏1: قم، دفتر تبليغات اسلامى‏حوزه علميه قم، 1375. 70ص.
277. طرح پيشنهادى در زمينه بهسازى و اصلاح حوزه علميه قم. فرهنگستان علوم اسلامى. [چ‏1]: قم، سميناربررسى مسائل حوزه، 1412. 49ص.
278. طرح پيشنهادى نظام آموزشى حوزه علميه. محمد تقى سبحانى و هادى صادقى. [قم]،سمينار بررسى مسائل حوزه،ذى‏القعده 1412. 6+12ص. جدول.
279. طرح علمى و عملى براى مؤسسات آموزشى اسلامى. شهيد سيد محمدحسين بهشتى و هيئت تحريريه‏بنياد نهج‏البلاغه. [چ‏1]: قم، روابط عمومى‏بنياد نهج‏البلاغه، خرداد 1361. 69ص.
280. طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ايران. مصوب شوراى تغيير بنيادى نظام آموزش وپرورش. تهران، ستاد اجرايى تغيير بنيادى‏نظام آموزش و پرورش، 1367. 151ص.ص‏38 - 93.
281. طرح و شيوه‏هاى آموزشى نهج‏البلاغه. محمد دشتى. ج‏1. چ‏1: قم، نشر امام على(ع)،پاييز 1368. 184ص.
282. علم از ديدگاه امام على(ع). محمدباقر نجف‏زاده بارفروش. چ‏1: تهران، واحدفوق برنامه بخش فرهنگى دفتر مركزى جهاددانشگاهى، پاييز 1365. 407ص.
283. فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد. محمد زمان بن كلبعلى تبريزى. به كوشش رسول‏جعفريان. چ‏1: تهران، دفتر نشر ميراث‏مكتوب، 1373. 362ص. ص‏215 - 362.
284. فرازهايى از رهنمودهاى پرورشى و تربيتى قرآن. به انضمام چهل حديث موضوعى از چهارده‏معصوم(ع) و تفسير سوره لقمان و سجده.على قاضى زاهدى. قم، دفتر نشر معارف‏قرآن، تير 1374. 301ص.
285. فرزند خوشبخت گلى از گلهاى بهشت. محسن كتابچى. چ‏1: قم، هجرت، تابستان 1376.206ص.
286. فرزند، دانش‏آموز، كودك. على گلزاده غفورى. تهران، فجر، بى‏تا. 35ص.
287. فروغى از تربيت اسلامى. حسين انصاريان. چ‏4: تهران، مفيد، زمستان‏1368. 222ص.
288. فرهنگ تعليم و تربيت اسلامى. محمدرضا امين‏زاده. چ‏1: قم، مؤسسه در راه حق،زمستان 1376. 354ص.
289. فلسفه آموزشى اقبال لاهورى. خواجه غلام السيدين. ترجمه عزيزالله عثمانى.چ‏1: تهران، نوين، 1363. 139ص.
290. فلسفه تربيتى اسلام. محمد فاضل الجمالى. ترجمه سيد غلامرضاسعيدى. چ‏1: تهران، بعثت، 1355. 135ص.
291. فلسفه تعليم و تربيت. على شريعتى. چ‏5: تهران، بعثت، بى‏تا. 120ص.
292. فلسفه‏هايى براى تعليم و تربيت اسلامى. مجتبى صبورى. ويراستار غلامرضا منفرد. روى‏جلد مصطفى ندرلو. چ‏1: تهران، زيتون، بهار1376. 231ص.
293. قرآن و روش تربيتى آن. سيد محمود طالقانى. 30ص.
294. قرآن و نظام آموزشى حوزه. محمد صادقى. قم، تبليغات و انتشارات جامعه‏علوم القرآن، بى‏تا (پايان تحرير كتاب‏1371). 10ص.
295. كتاب آرايى در تمدن اسلامى. تحقيق و تاليف نجيب مايل هروى. چ‏1: مشهد،بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس‏رضوى، تابستان 1372. 1048ص.
296. كتاب العلم: ارزش دانش و دانشمند در اسلام. مولى محسن فيض كاشانى. ترجمه اسدالله ناصح.تهران، نهضت زنان مسلمان، 22بهمن 1361.166ص.
297. كتابخانه ابن طاووس و آثار او. اتان كلبرگ. مترجمان سيد على قرائى - رسول‏جعفريان. [چ‏1]، قم، كتابخانه عمومى آية‏الله‏العظمى مرعشى نجفى(ره)، بهمن 1371.771ص. ص‏122 - 155.

next page

index page

back page